Husorden


§ 1

Beboerne skal hurtigst muligt, til det ansvarlige bestyrelsesmedlem, anmelde enhver fejl og uorden ved de i boligen værende indretninger til afløb og til forsyning med lys, gas, vand og varme. Beboerne er pligtige at refundere andelsboligforeningens tab ved vandspild fra utætte cisterner, som beboerne har undladt at give besked om. Fejl i vaskerierne skal også anmeldes til det ansvarlige bestyrelsesmedlem.

§ 2

Cykler, barnevogne, spande, kasser, returemballage, køkkenaffald og lignende må ikke hensættes på ejendommens trapper, reposer, gange, i porten eller i gården. Der må intet opsættes på taget uden bestyrelsens tilladelse. Der må intet opsættes på ydersiden af ejendommens vinduer, da aluminiumsrammen ikke må beskadiges.

§ 3

Opbevaring af brandbare, væsker (>5 l.), opløsningsmidler (>5 l.), samt trykflasker med volumen over 2 l., i foreningens kælderrum og loftrum er strengt forbudt. Det er også forbudt at bruge åben ild i kælderrummene og kældergangene.

§ 4

Affald der ikke fjernes af dagrenovationen, må beboerne selv fjerne for egen regning, herunder også bygningsmaterialer. Stort affald, så som gamle møbler og lignende, som fjernes af kommunen, må kun henstilles i storskraldrummet, og det må ikke stables højere end 1,5m.

Aviser, ugeblade o.lign. skal lægges i papircontainerne. Pap skal lægges udslået ipapcontainerne, og batterier skal lægges i battericontainerne til venstre for havehuset, og ved nr. 44.

§ 5

Finder forurening af trapper, gange, lofter og kældre sted, må den nødvendige rengøring foretages af den beboer, der har ansvar for forureningen.

§ 6

Det er forbudt at tegne og male på ejendommens træ- og murværk, eller på anden måde beskadige ejendommen eller dens inventar. Andelshaveren er erstatningspligtig over for skader forvoldt af dennes børn.   

§ 7

Husdyrhold er ikke tilladt. Undtaget herfra er dog katte. Besøgende hunde må ikke luftes i gården.

§ 8

Musiceren med grammofoner, radioer, båndoptagere, fjernsyn eller anden støjende underholdning må ikke finde sted, så det generer ejendommens øvrige beboere.

§ 9

Barnevognsrum vil kun blive tildelt beboere med børn. Bestyrelsen skriver interesserede beboere op ved henvendelse i kontortiden efter først til mølle princippet. Barnevognsrum kan lånes til barnets fyldte 2. år.

§ 10

Det påhviler andelshaveren at vaske sit dørtrin og under måtten, hvis dette ikke foretages af det aktuelle rengøringsfirma.

§ 11

Ophold og leg på trapper, lofter, og i kældre er ikke tilladt. Boldspil i gården og haverne er tilladt under hensyntagen til både de andre andelshavere, ejendommen og haverne. Det er forbudt at cykle i gården, af hensyn til gående og til legende børn.

 

§ 12

Foder til dyr må ikke henlægges på trapper, gange eller i gård, og ej heller udkastes fra vinduerne.

§ 13

I regn – sne og stormvejr skal alle vinduer i loft – og kælderrum holdes lukket.

§ 14

Fremleje må kun finde sted med bestyrelsens tilladelse og i overensstemmelse med lejeloven. Der skal benyttes standardblanket, som fås ved henvendelse til bestyrelsen i kontortiden. Der skal søges i god tid før fremlejen træder i kraft.

§ 15

I ØVRIGT HAR ENHVER BEBOER AT IAGTTAGE, HVAD DER HØRER TIL GOD HUSORDEN OG EFTERKOMME, HVAD DER I SÅ HENSEENDE AF BESTYRELSEN FOR FORENINGEN PÅBYDES, BL.A. AF HENSYN TIL DE ØVRIGE BEBOERE.

§ 16

I øvrigt gælder de bestemmelser som fremgår af lejeloven og i midlertidig lov om regulering af boligforholdene, herunder lejelovens § 14 og § 63.